White 588 plow from Perryopolis PA 15473 to Roxbury CT 06783